Košík: bez položek
Cena: 0,00 Kč

Pneuservis Petr Malík

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky souvisejí s nákupem v internetovém obchodě WWW:PNEUMALIK.CZ. Internetový obchod WWW:PNEUMALIK.CZ provozuje Petr Malík Pneuservis. Obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

Objednávka, kupní smlouva, dodací a platební podmínky, záruka

Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.pneumalik.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že je obeznámen s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrad s nimi souhlasí.
Podaná objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je platná pouze v případě vyplnění všech náležitostí uvedených ve formuláři.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, je zboží kupujícímu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím pomocí e-mailu, faxem, telefonicky nebo kombinací výše uvedených způsobů. Datum potvrzení objednávky je zároveň dnem uzavření kupní smlouvy.
Zboží, které je předmětem objednávky, bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím ve formuláři.
Dodací lhůta je určena v potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit potvrzenou dodací lhůtu pokud se vyskytnou skutečnosti, které nemůže ovlivnit.
Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží včetně případných nákladů na dopravu, balné i eventuální příplatky a DPH prodávajícímu. U dodávek na dobírku je kupujícímu účtováno doběrečné.
Prodávající vystaví ke každé dodávce daňový doklad. Daňový doklad bude vystaven v den expedice zboží a doručen se zbožím nebo samostatně bez zbytečného odkladu.
Vyplněním formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů souvisejících s kupujícím a jeho nákupy.
Reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.pneumalik.cz. Právní rámec reklamačního řádu je vymezen platnými zákony České republiky.
Kupující je oprávněn vrátit dodané zboží zpět prodávajícímu pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na prodávané zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží. u ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI  JE ZÁRUKA ZKRÁCENA na 6 měsíců.A zboží nelze vrátit!
Pokud není uvedeno jinak, smluvní strany se dohodly, řídit se ve vzájemném smluvním vztahu ustanoveními Obchodního zákoníku.

Závěrečná ustanovení

Prodávající nepřebírá žádné jiné záruky za odpovědnost než jak je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách.
Podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami se považují za nezávazné pro prodávajícího, pokud se smluvní strany písemně nedohodly, že se budou v určitých bodech jimi řídit. Platnost těchto obchodních podmínek tím není dotčena.
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.října 2005 a jsou k dispozici v sídle firmy Petr Malík Pneuservis., Litovická 779 , 25301 Hostivice.
Společnost Petr Malík Pneuservis si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním Obchodních podmínek nových.

 


(c) copyright Pneu Malík Pneuservis 2017 Pneuservis Petr Malík